Decret de suspensió de tota activitat coorporativa

Diumenge, 29 de març de 2020 a les 00:00

Mitjançant el present s'informa que les mesures acordades mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 75/20, de 16 de març, pel qual es resol establir les mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de Sant Pere de Riudebitlles, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris a l'activitat bàsica corporativa i restringir la mobilitat del referit personal, queda prorrogat fins les 00.00 hores del proper diumenge dia 12 d'abril, en aplicació de l'autorització, acordada pel Congrés dels Diputats el dia 26 de març, de la pròrroga de l'estat d'alarma.

DECRET NÚM: 75/20

Suspensió de tota activitat corporativa de caràcter no bàsic.

Serveis mínims

Decret núm. 75/20, de 16 de març, pel qual es resol establir les mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de Sant Pere de Riudebitlles, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per a l’ activitat bàsica corporativa i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19.

Fets:

 1. Atès que l’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb la malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
 2. Atès que, el dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia.
 3. Atès que per part de la Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de 2020, es van adoptar una sèrie de mesures de caràcter organitzatiu, extraordinàries, per al personal al servei de l’Administració General de l’Estat.
 4. Atès que en el mateix sentit la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, en data 11 de març de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus.
 5. Atès que es preveu que en els pròxims dies i setmanes hi hagi un increment del nombre de casos que pugui portar al col·lapse el sistema sanitari de Catalunya, es considera necessari i imprescindible, per part d’aquesta Alcaldia, dictar una resolució en el mateix sentit que la resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per a mitigar els efectes ascendents de la taxa de transmissibilitat de la infecció, i amb
 6. Vist que el Pla d’Actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat, número 30, de 26 de febrer de 2010, i revisat per Acord del Govern 40/2020, de 3 de març.

 7. Vist que el Pla d’Actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat, número 30, de 26 de febrer de 2010, i revisat per Acord del Govern 40/2020, de 3 de març.

 8. Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que se declara l’estat d’alarma a nivell estatal per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-1

 9. Vist l'article 53.1. m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix als alcaldes i alcaldesses, entre d’altres, la competència per a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades, tot donant compte de forma operativa al Ple.

  Atenent els antecedents precedents, d’acord amb el règim regulador normatiu ressenyat,

  ES RESOL:

  Primer.- Acordar la limitació de la prestació dels serveis públics i la restricció al màxim de la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir la seva funcionalitat amb caràcter de bàsica.

  Segon.- Acordar que, per les raons abans assenyalades, se suspèn tota activitat municipal política: plens, consells municipals, comissions informatives: específicament resta suspès el plenari ordinari previst per al proper dia 18 de març 2020.

  Tercer.- Acordar que als efectes previstos a l’apartat anterior, es desenvoluparan de forma no presencial els serveis administratius municipals de caràcter bàsic, sent així que el personal municipal restarà -com a deure inexcusable- a disposició corporativa des del seu domicili i operarà connexió telefònica i telemàtica -per e-mail- de referència ininterrompuda durant la seva jornada laboral ordinària.

  Si cap circumstància sobrevinguda així ho determinés -per afectació a servei municipal bàsic i/o incidència d’urgència/emergència social- tot el personal de la corporació podrà ser requerit per tal de treballar presencialment, només pel temps estrictament necessari per resoldre la problemàtica plantejada.

  Quart.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 16 de març de 2020, i tindrà una vigència fins al dia 28 de març de 2020, sempre que la situació sigui similar a l’actual i sense perjudici de que en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica constatada.

  Cinquè.- Durant aquest període, l’Atenció ciutadana operarà, exclusivament amb mitjans telemàtics i telefònics.

  Sisè.- Notificar aquesta resolució als electes corporatius i a tot el personal de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, publicant-se formalment a la pàgina web municipal.

  Setè.- Donar trasllat al Ple de la Corporació en la pròxima sessió ordinària que se celebri per part d’aquest òrgan corporatiu.

  Sant Pere de Riudebitlles, 16 de març de 2020

  L'alcalde,                  El secretari - interventor,

  Joan Llort i Vives      Robert Moral Álvarez

Darrera actualització: 30.03.2020 | 09:35