Confinament nocturn

Dilluns, 26 d'octubre de 2020 a les 00:00

Confinament nocturn entre les 22.00 h i les 6.00 h

Horari d’obertura al públic

L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç detallista i de restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili, d’espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores, tret de les activitats culturals, que podran tancar a les 22.00 hores, o les activitats de caràcter essencial.

Moviments i desplaçaments

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 hores i les 06.00 hores.

S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

Desplaçament per assistència sanitària d’urgència, i per anar a la farmàcia per raons d’urgència sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

S’inclouen en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives.

Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

S’inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.

Actuacions urgents davant d’òrgans judicials.

Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.

Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.

Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Igualment, durant l’horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre i quan tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Darrera actualització: 26.10.2020 | 11:21