Inscripcions obertes per la participació al concurs de carnestoltes 2020 que es celebrarà el divendres 21 de febrer.

Dilluns, 27 de gener de 2020 a les 00:00

Inscripcions obertes per la participació al concurs de carnestoltes 2020 que es celebrarà el divendres 21 de febrer.

Lloc: Ajuntament del 10 al 20 de febrer de 2020, mitjançant model oficial de sol·licitud que inclourà una declaració jurada de què estan al corrent en les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, i no estan incursos en la prohibició de percepció d’ajudes públiques, i en general de complir els requisits de l’article 13 de la LGS 38/2003. Els participants hauran de presentar certificats acreditatius d’aquestes circumstàncies en el termini de 15 dies i tots els membres del grup hauran de pujar a l’escenari per rebre el premi.

  • Categoria de Grups de 6 a 10 persones
  • Categoria de Grups de més de 10 persones
  • Categoria de Carrosses amb grup   
Darrera actualització: 06.02.2020 | 13:39