Subvencions a autònoms i empreses locals - COVID-19

Dilluns, 1 de juny de 2020 a les 00:00

Degut a l'actual de pandèmia sanitària ocasiada pel COVID-19, i la crisi social i sanitària que aquesta situació ha provocat, l'ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles dona suport als autònoms i empreses locals amb la publicació d'aquestes subvencions.

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment d'atorgament de subvencions als autònoms i empreses amb domicili fiscal al municipi de Sant Pere de Riudebitlles i que hagin hagut de cessar la seva activitat com a conseqüència de l'aprovació del Reial Decret 463/2020, de 13 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o que han tingut pèrdues econòmiques per la mateixa causa.

Finalitat:

La finalitat d'atorgament d'aquestes subvencions és fomentar les activitats d'interès social i utilitat pública, concretament, la situació provocada per la crisi sanitària per la COVID-19 respecte dels autònoms i empreses (petites i mitjanes), amb domicili fiscal a Sant Pere de Riudebitlles, els quals s'han vist obligats al cessament total de l'activitat o bé han vist disminuït els seus ingressos.

En aquest sentit, es pretén contribuir a corregir la situació generada per la crisi del COVID-19, per tal que l'esmentada afectació no provoqui el tancament definitiu de les activitats afectades i així poder reprendre l'activitat econòmica del municipi.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació:

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 de juny de 2020 i finalitzarà el dia 30 de juny de 2020, inclòs.

Les sol·licituds hauran de presentar-se amb el model normalitzat que estarà disponible a la pàgina web de l'Ajuntament, juntament amb tota la documentació acreditativa que consta a la Base 8, de forma telemàtica. 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no s’atén al requeriment, es tindrà per desistit/da de la seva sol·licitud, conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Per accedir a la documentació d'aquesta donvocatòria, cliqueu sobre cada document en la llista següent o annexats a la notícia:

- Bases reguladores de la convocatòria

- Decret d'aprovació i convocatòria

- Model de sol·licitud

Darrera actualització: 01.06.2020 | 15:29