Ajuts per a crèdits per l'arrendament d'habitatge

Dijous, 7 de maig de 2020 a les 00:00

AVALS PER CRÈDITS DE FINS A 6 MESOS DE LA RENDA ARRENDATÍCIA AMB GARANTIA DE L'ESTAT: Es poden sol·licitar crèdits d'una quantia màxima de fins a 6 mesos del preu del lloguer, amb un termini de devolució de 6 anys, sense despeses, ni comissions, ni interessos per la persona que es trobi en situació de vulnerabilitat i que ho sol·liciti. Aquests crèdits tindran com a única finalitat el pagament del preu del lloguer.

 

NOVETAT: CRITERIS I REQUISITS PER ACCEDIR-HI:

Beneficiaris: Arrendataris d'habitatge habitual, residents a Espanya, que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica, i que reuneixin els següents requisits:

a) Que l'arrendatari o algun dels seus membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui reducció d'ingressos: passar a situació d'atur, estar afectat per un ERTE, per reducció de jornada o per cessament d'activitat o altres circumstàncies sobrevingudes que impliquin reducció d'ingressos com a conseqüència de l'expansió del COVID-19.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda, no arribi al límit de cinc vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (IPREM).

c) Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

Documentació acreditativa:

a) Situació d'atur: certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions en el que figura la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur.

b) Situació de cessament d'activitat dels treballadors per compte pròpia, certificat expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

c) Persones que visquin a l'habitatge habitual:

  • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
  • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades en l'habitatge, amb referència al moment de la prestació dels documents acreditatius.

d) Titularitat dels béns: Certificat cadastral o nota simple del servei d'índex del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.

e) Declaració responsable de l'arrendatari relativa al compliment dels requisits establerts en l'article 4 de l'Ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril i dels requisits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que resultin d'aplicació, amb menció expressa de que els ingressos de la unitat familiar són inferiors a 5 vegades el IPREM en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda i de que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics, corresponents també al mes anterior a la sol·licitud del préstec, resulta superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar, així com a les circumstàncies sobrevingudes que suposen la reducció d'ingressos a que es refereix l'apartat a) de l'article 4.1.

Juntament amb aquests documents es presentarà la sol·licitud del préstec, que inclou la declaració responsable, d'acord amb el model establert que consta en l'annex I de l'Ordre TMA/378/2020.

Quantia: Pot arribar fins el 100% de l'import de sis mensualitats, en virtut del contracte d'arrendament de l'habitatge habitual vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d'un màxim de 900 € per mensualitat.

Les sis mensualitats finançables podran ser des de l'1 d'abril de 2020 i no podran ser posteriors a 6 mesos a comptar des de la signatura del préstec ni posteriors a la finalització de la vigència del contracte d'arrendament o les seves pròrrogues.

El termini d'amortització inicial podrà ser de fins a 6 anys i podrà pactar-se un període de carència de principal de sis mesos.

Sol·licituds: Hauran de ser sol·licitats per l'arrendatari davant l'Entitat de Crèdit, amb el model de sol·licitud establert, abans del 30 de setembre de 2020 i hauran de formalitzar-se abans del 31 d'octubre de 2020.

Més informació: https://www.mitma.gob.es/vivienda/linea-avales-arrendamiento-covid-19

 

En cas que vulgueu consultar més informació sobre ajudes de dinamització econòmica i sobre el servei local d'ocupació, podeu accedir a aquest enllaç

Darrera actualització: 07.05.2020 | 13:29