Noves ajudes per a persones treballadores de la llar

Dijous, 7 de maig de 2020 a les 00:00

SUBSIDIS PER A PERSONES TREBALLADORES DE LA LLAR:

Persones d'alta en el sistema especial d'empleades de la llar del règim general de la Seguretat Social abans de l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març,

NOVETAT: PROCEDIMENT PER LA TRAMITACIÓ DEL SUBSIDI

 Sol·licitud: S'haurà de presentar el formulari disponible a la seu electrònica del SEPE degudament complimentat. S'hi ha d'adjuntar la declaració responsable signada per la persona o persones ocupadores per la qual es confirmi que les dades consignades per la personal treballadora en la sol·licitud sobre la relació laboral informada són certes.

 La presentació de la sol·licitud es farà preferentment per mitjans electrònics a través de la seu electrònics mitjançant la seu electrònica del SEPE o al Registre Electrònic General de la AGE. Igualment, es podrà presentar l'esmentat formulari mitjançant les oficines de Correus, les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya i a les oficines d'assistència en matèria de registres.

Termini de presentació: Des del 5 de maig de 2020 fins que es compleixi un mes des de la data en que finalitzi la vigència de la declaració de l'estat d'alarma.

Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud:

a) En el supòsit que el sol·licitant hagi deixat de prestar serveis amb caràcter temporal, total o parcialment, s'haurà de presentar una declaració responsable, disponible a la seu electrònica del SEPE, subscrita per l'ocupador.

b) En el supòsit d'extinció del contracte de treball, haurà d'aportar-se o bé la carta d'acompiadament, o la comunicació del desistiment de la persona ocupadora o bé la comentació acreditativa de la baixa en el Sistema Especial per a Treballadors de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.

c) En el supòsit de que en el moment del fet causant es mantinguin altre o altres relacions laborals, haurà d'aportar-se la documentació que acrediti els ingressos derivats d'aquella/s o fer-ho constar en una declaració responsable.

 Quantia: 70% de la base reguladora corresponent a l'activitat que s'hagués deixat d'exercir, amb les següents especificitats:

         –        En el supòsit de pèrdua parcial de l'activitat, la quantia del subsidi es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de la jornada que hagi experimentat la persona treballadora.

–        En el supòsit de diferents treballs exercits, la quantia total del subsidi serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cadascun dels diferents treballs el percentatge del 70%.

–        En el supòsit de pèrdua pardial de l'activitat, en tots o alguns dels treballs exercits, s'aplicarà a cadascuna de les quantitats obtinguts el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l'activitat corresponent.

–         La quantia del subsidi no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

 

Durada: La durada del subsidi extraordinari s'estendrà des de la data del naixement del dret fins el darrer dia de vigència de la mesura, sempre que l'import del subsidi sumat als ingressos derivats de la resta d'activitats compatibles no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.

Compatibilitat: Percepcions derivades de les activitats per compte pròpia o per compte aliena que s'estiguessin exercint en el moment del meritament del subsidi.

 Incompatibilitats:

 a) Ser beneficiari del subsidi per incapacitat temporal.

b) Haver gaudit del permís retribuït recuperable.

c) Realització d'activitats per compte pròpia o compte aliena iniciades amb posterioritat a la sol·licitud del subsidi extraordinari per manca d'activitat quan la suma dels ingressos derivats del subsidi i la resta d'activitats sigui superior al Salari Mínim Interpofessional.

 

Als efectes de comprovar la compatibilitat o incompatibilitat del subsidi s'hauran de comunicar al SEPE les variacions que, en el seu cas, es produeixin tant en la realització de treballs, com respecte de les retribucions derivades de les activitats compatibles, així com l'obtenció de prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social.

 

Més informació: https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html

 

En cas que vulgueu consultar més informació sobre ajudes de dinamització econòmica i sobre el servei local d'ocupació, podeu accedir a aquest enllaç

Darrera actualització: 07.05.2020 | 13:20