Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

Dijous, 30 d'abril de 2020 a les 05:00

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària de la COVID-19, La Generalitat de Catalunya detina 20 milions d’euros a un ajut extraordinari per a les despeses de primera necessitat.

L’import serà de 200 euros en un únic pagament, que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

L'ajut extraordinari és per als treballadors per compte d'altri i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la COVID-19.

El podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat.

Per a més informació, podeu seguir llegint aquest article o accedir al document que recull totes les Mesures de suport degut a la crisi del COVID-19

Beneficiaris: Treballadors per compte propi o per compte d'altri, amb residència legal a Catalunya.

Requisits:

a) Tenir més de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

Ser treballador per compte d'altri i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació, o ser fix discontinu o bé tenir extingit el seu contracte de treball temporal com a conseqüència de la crisi sanitària.

Ser treballador per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica a causa de la COVID-19.

d) Haver patit una reducció involuntària de les rendes de treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

e) Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 € bruts mensuals. A aquests efectes es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar.

f) La persona sol·licitant ha de tenir familiar que convisquin amb ella i al seu càrrec.

g) En el cas dels treballadors fixos discontinuos, s'han d'aplicar al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

Quantia: 200,00 €, de pagament únic.

Compatibilitats: És compatible amb la percepcio d'altres ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de manera regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació que concedeixi la Generalitat de Catalunya i altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual d'aquests no supera el límit dels 2.098,37 € bruts. (apartat e) Requisits).

Incompatibilitats: És incompatible amb altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d'aquestes.

Sol·licituds: A partir del 30 d'abril, mitjançant formulari disponible a http://tramits.gencat.cat.

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics

 

Darrera actualització: 30.04.2020 | 13:29