Subsidi excepcional per treballadors amb contracte temporal

Dijous, 7 de maig de 2020 a les 00:00

Persones a les qui se'ls hagi extingit un contracte de durada determinada (inclosos els contractes d'interinitat, formatius i de relleu), d'almenys dos mesos de durada, amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, sense la cotització necessària per a accedir a una altre prestació o subsidi.

NOVETAT: TERMINIS I FORMA PER ACCEDIR-HI:

Sol·licitud: S'haurà de complimentar el formulari de pre-sol·licitud que està disponible a la seu electrònica del SEPE i s'enviarà a l'entitat gestora a la mateixa seu a https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1. La remissió d'aquest formulari complimentat amb totes les dades requerides tindrà efectes de sol·licitud provisional. Igualment, es podrà presentar l'esmentat formulari mitjançant les oficines de Correus, les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya i a les oficines d'assistència en matèria de registres.

L'empresa en la qual el treballador hagi cessat haurà de remetre a l'entitat gestora, el Certificat d'Empresa si no ho hagués fet anteriorment, mitjançant el Certific@2.

Termini de presentació: Des del 5 de maig de 2020 fins que es compleixi un mes des de la data en que finalitzi la vigència de la declaració de l'estat d'alarma.

Requisits que s'han de complir:

a) Trobar-se inscrita com a demanandant d'atur en els serveis públics de treballar i subscriure el compromís d'activitat.

b) No ser perceptor de renda mínima, renda d'inclusió social o ajuda anàloga concedida per qualsevol  Administració Pública.

c) Haver cessat de forma involuntària, a partir del 15 de març de 2020, en un contracte per compte aliena de durada determinada durant el qual existís l'obligació de cotitzar per contingència d'atur i la vigència dle qual hagi estat igual o superior a dos mesos.

d) No estar treballant per compte pròpia o aliena a jornada complerta en la data de l'extinció del contracte ni en la data del naixement del subsidi excepcional.

Quantia: 80% de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples mensual vigent.

Durada: La durada del subsidi excepcional serà d'un mes, ampliable si així es determina per Reial Decret-Llei, i no podrà percebre's en més d'una ocasió.

Pagament: El mes següent de la sol·licitud, sempre que s'hagi resolt favorablement el dret al subsidi excepcional.

Més informació:

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-excepcional-fin-contrato-temporal.html

En cas que vulgueu consultar més informació sobre ajudes de dinamització econòmica i sobre el servei local d'ocupació, podeu accedir a aquest enllaç

Darrera actualització: 07.05.2020 | 13:38