Consell del poble

Definició del Consell del Poble


El Consell de Poble és l’òrgan de participació i consulta municipal dels temes globals i d’especial transcendència pel municipi. Té un caràcter consultiu i de generació de propostes i suggeriments.
Els seus objectius són:
a. Promoure la participació ciutadana, el debat ciutadà i la construcció col·lectiva
b. Implicar els diferents actors en el procés de presa de decisions i en els afers col·lectius del municipi
c. Assessorar el govern municipal

Funcions del Consell de Poble


Les funcions del Consell de Poble han de ser, com a mínim, les següents:
a. Assessorar els poders públics en la definició de les grans línies i temes estratègics del municipi
b. Fer propostes d’actuacions i projectes d’interès per al municipi per a què siguin debatudes pel govern municipal i el Ple
c. Conèixer i debatre els grans projectes del poble (pla de mandat, pressupostos municipals, plans directors,...)
d. Emetre informes, estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament sobre temes de competència municipal
e. Fomentar la participació dels veïns i veïnes en la definició del futur de la vila i col·laborar en la millora del teixit associatiu.
f. Altres funcions que li siguin assignades pel Ple Municipal.

Composició del Consell del Poble


El Consell de Poble ha d’estar integrat, com a mínim, per l’alcalde o alcaldessa, un membre de cada partit polític amb representació a l’Ajuntament, representants de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i veïnals o altres col·lectius i/o persones representatives o compromeses amb la vida del poble. Per a escollir els membres del Consell de Poble caldrà determinar el procediment.

Darrera actualització: 18.12.2019 | 18:54
Darrera actualització: 18.12.2019 | 18:54