Protecció de dades

Protecció de dades personals


Responsable del tractament

El responsable del tractament és l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, amb seu a la Plaça de les Eres, 1, 08776, Sant Pere de Riudebitlles, Telèfon: 938 995 061, Fax: 938 996 081, Web: www.santperederiudebitlles.cat.

Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, està regulada pel Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Finalitat

L'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles utilitzarà les dades amb finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes, sol·licituds de tràmits o serveis prestats per l'Ajuntament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les vostres dades:

TRACTAMENT

ÚS DE LES DADES

CONSEVACIÓ DADES

Prestació de serveis i tràmits municipals

Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagueu sol·licitat. Les dades només seran cedides a altres administracions públiques quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb la normativa vigent.

Les vostres dades seran conservades per obligació legal com a part del registre de tràmits de l'Ajuntament.

Subscripcions

Tractarem les vostres dades per la gestió de l'enviament de butlletins, notes informatives i ofertes dels serveis que s'ofereixen.

 

Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciteu no rebre les nostres comunicacions, moment en el qual se suprimiran.

 

Podreu sol·licitar la supressió, en qualsevol moment, mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Activitats

Tractarem les vostres dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l'Ajuntament.

 

Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es destruiran un cop realitzada l'activitat.

Participació ciutadana i enquestes

Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin.

Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat la vostra sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això, es suprimiran, excepte que impliqui responsabilitats per l'Ajuntament.

Bústies de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les vostres dades per contestar la vostra sol·licitud, qüestions o dubtes.

Les vostres dades no seran cedides a tercers.

Les vostres dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat la vostra sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això, es suprimiran, excepte que impliqui responsabilitats per l'Ajuntament.

L'usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l'Ajuntament o a tercers. L'ajuntament es reserva el dret a exloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista que podrà ser per complir una obligació legal, en compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics.

Legitimació

El tractament de les vostres dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos en què la finalitat del tractament requereixi el vostre consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 

Comunicació de dades

Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte que sigui per obligació legal.

Podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

Hi podeu contactar mitjançant:

Correu electrònic: dpd.ajsantperederiudebitlles@diba.cat

Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona

Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta

Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035 Barcelona

Telèfon: 934 726 500

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades

L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es requereix complimentar la instància genèrica, per mitjà de la seu electrònica http://www.santperederiudebitlles.cat/instancia.html o presencialment a les oficines de l’Ajuntament Pl. de les Eres, n1, 08776 Sant Pere de Riudebitlles i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
  • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

ACPD

Així mateix, si vostè considera que l'Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en la normativa, i, en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l'Organime Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l'Administració Pública Catalana.

Darrera actualització: 28.02.2020 | 12:41
Darrera actualització: 28.02.2020 | 12:41