Ordenances Fiscals

Ordenances fiscals


OF_n.0_Ordenança general de gestió inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

OF_n.1_Impost sobre béns immobles

OF_n.2_Impost sobre activitats econòmiques

OF_n.3_Impost sobre vehicles de tracció mecànica

OF_n.4_Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

OF_n.5_Impost sobre construccions instal·lacions i obres

OF_n.6_Taxa per ocupacions del subsòl el sòl i la volada de la via pública

OF_n.7_Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadors de serveis de subministraments d'interès general

OF_n.8_Ordenança municipal reguladora del procediment d'obres subjectes a règim de comunicació prèvia en modalitat simplificada

OF_n.10_Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a un aparcament de càrrega i descàrrega de mercaderies

OF_n.11_Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

OF_n.12_Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública

OF_n.13_Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants

OF_n.16_Taxa per expedició de documents administratius

OF_n.18_Taxa per la llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer

OF_n.20_Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

OF_n.21_Taxa per prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses

OF_n.25_Taxa per la prestació del servei d'escola bressol

OF_n.26_Taxa per la prestació de serveis a la piscina i l'ús d'instal·lacions esportives

OF_n.27_Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

OF_n.28_Taxa per la prestació del servei de clavegueram

OF_n.29_Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids i urbans i utilització de la deixalleria municipal

OF_n.30_Taxa pel subministrament d'aigua

OF_n.32_Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals

OF_n.33_Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

OF_n.35_Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials

OF_n.38_Preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària

OF_n.39_Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadors de subministraments que afecten a la generalitat del veïnat

OF_n.40_Taxa per aprofitament del domini públic a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic

OF_n.41_Taxa pels serveis de l'emissora de ràdio municipal

OF_n.42_Taxa per la prestació del servei d'àpats domiciliaris

OF_n.43_Taxa per la inserció d'anuncis a programes de festes

OF_n.44_Taxa per la prestació de serveis culturals i festius

OF_n.45_Taxa per l'aprofitament especial amb motiu de la celebració de casaments civils a l'ajuntament

OF_n.46_Preu públic adquisició comandaments per activar pilones mòbils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 17.01.2024 | 20:50
Darrera actualització: 17.01.2024 | 20:50