Jutjat de Pau i Registre Civil

El Jutjat de Pau és un òrgan judicial unipersonal servit per jutges no juristes (llecs) que exerceixen funcions jurisdiccionals civils i penals en els casos que els atribueix la llei i amb jurisdicció en el terme municipal corresponent on no hi ha Jutjat de Primera Instància i Instrucció.

Els jutges de pau i substituts són elegits a proposta de l'Ajuntament entre les persones que ho sol·licitin i que compleixin els requisits legals (ser major d'edat i no estar inclòs en cap de les causes d'incapacitat i incompatibilitat previstes a la llei).

El Jutjat de Pau s'encarrega, entre d'altres, dels tràmits següents:

Àmbit registre civil:

 • Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció.
 • Certificacions literals de les inscripcions.
 • Certificació per obtenció del DNI.
 • Expedició de llibres de família i duplicats.
 • Trasllat d'inscripció.
 • Expedient de matrimoni i celebracions de matrimoni.
 • Inscripcions marginals.
 • Substitució del nom al català.
 • Expedient de rectificació d'error.
 • Fe de vida i estat.

Àmbit civil i penal:

 • Actes de comunicació (citacions, citacions a termini, notificacions, requeriments i declaracions).
 • Actes de conciliació.
 • Judicis de faltes: els jutges de pau poden intervenir en actuacions penals de prevenció o per delegació i en aquelles altres que disposin les lleis.
 • Judicis verbals: l'article 47 de la Llei d'Enjudiciament Civil estableix que correspondrà als jutjats de pau el coneixement, en primera instància, dels assumptes civils de quantia inferior a 90,00 € i que no estiguin compresos en cap dels casos que, per raó de matèria, es refereix l'apartat 1 de l'article 250.

 

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

Jutjessa de Pau Titular

Jutge de Pau Substitut

Suport Administratiu

Àrea responsable:

Administració General

Unitat responsable:

Atenció al Ciutadà

Unitats implicades:

Serveis Administratius

És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 08.03.2021 | 14:47